Hakkımda

8-Yayınlanmış Çalışmalarım

TEZLERİM:

Uzmanlık Tez Başlığı : Fötal üretral parsiyel ve komplet obstrüksiyonlarda mesanede oluşan dinamik ve histolojik değişikliklerin değerlendirilmesi

Doktora Tezi : Fosfomisin disodium kaplı üreteral stentlerin sık karşılaşılan üropatojenlere ve enkrustasyona karşı etkinliğinin in vitro ve in vivo olarak incelenmesi /Danışman: Prof. Dr. Ahmet AKIN

 

Tercüme kitap bölümleri

International Committee of the Red Cross:War Surgery (Turkish Translation) Savaş Cerrahisi (Turkce ceviri)Bölüm 33 ÜROGENİTAL SİSTEM YARALANMALARI Sayfa 485-507

 Erkek Subinfertilitesinin Tanımlanması ve Genel Populasyondaki Oranı. 221 O T. Igno Siebert, F. Haynes van der Merwe, Thinus F. Kruger, Willem Ombelet Çeviri: Op.Dr. Murat Yıldız

 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Ureteroscopic Urinary Stone Treatment Among Patients With Renal Anomalies: Patient Characteristics and Treatment Outcomes.Legemate JD, Baseskioglu B, Dobruch J, Gutierrez-Aceves J, Negrete O, Rioja Sanz C, Yildiz MM, de la Rosette JJMCH.Urology. 2017 Dec;110:56-62. doi: 10.1016/j.urology.2017.08.035. Epub 2017 Sep 4

Comparison of GreenLight laser and transurethral resection of the prostate baseline characteristics and outcomes: lessons learned from the Clinical Research Office of the Endourological Society GreenLight Laser Study.Muir G, Klecka J, Culkin DJ, Barusso GH, Kums J, Brunken C, Eure G, Rioja Sanz C, Gomez Sancha F, Yildiz MM, de la Rosette JJ; CROES GLS Study Group.Minerva Urol Nefrol. 2017 Jun;69(3):285-292. doi: 10.23736/S0393-2249.16.02721-1. Epub 2016 Oct 5

 Tropical Journal of Pharmaceutical Research April 2010; 9 (2): 205-209 Antimicrobial Resistance of Urinary Escherichia coli Isolates  Müjde Eryılmaz, Merve Eylül Bozkurt, Muharrem Murat Yildiz and Ahmet Akin

Urology, December 2017Volume 110, Pages 56–62 Ureteroscopic Urinary Stone Treatment Among Patients With Renal Anomalies: Patient Characteristics and Treatment Outcomes    Jaap D. Legemate, Barbaros Baseskioglu, Jakub Dobruch, Jorge Gutierrez-Aceves Oscar Negrete, Carlos Rioja Sanz, Muharrem Murat Yildiz, Jean J.M.C.H. de la Rosette

Çırak T., Yıldız M. M., Vural T., Aslan B., Akın A., Denkbaş E. B., Öner G.: Preparation and characterization of fosfomycin loaded double - j stents. 30th Congress of the Societe International d’urologie, 1 – 5 Kasım 2009, Shanghaı, Çin.

Müjde Eryılmaz, Merve Eylül Bozkurt, Muharrem Murat Yıldız, Ahmet Akın: Çeşitliklinik örneklerden izole edilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu betalaktamaz sıklığının araştırılması: Marmara Pharmaceutıcal Journal 2010, Volume 14,Number 1, Page(s) 010-01

M. Eryılmaz, M. E. Bozkurt, M. Yıldız, A. Akın : Antibiotic resistance of urinary Escherichia coli isolates 9th international symposium on Pharmaceutical sciences. ISOPS-9, 23- 26 Haziran 2009, Ankara

T. Çırak, M. M.Yıldız, T. Vural, B. Aslan, A. Akın, E. B. Denkbaş, G. Öner: Preparation and characterization of fosfomycin loaded double - j stents. 9th international symposium on Pharmaceutical sciences. ISOPS-9, 23- 26 Haziran 2009, Ankara

Muharrem Murat Yıldız, Tamer Çırak, Burcu Aslan, Serdar Demirtas, Abuzer Acar, Ahmet Akın, Emir Baki Denkbaş, Gülfem Öner: In vivo idrar ortamı çalışmaları için tavşan mesane modeli oluşturulması. 20 Ulusal Uroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

Tamer Çırak, Muharrem Murat Yıldız, Burcu Aslan, Tayfun Vural, Ahmet Akın, Emir Baki Denkbaş, Gülfem Öner, Fosfomisin yüklü double-J stentlerin mikrobiyolojik incelenmesi: 20 Ulusal Uroloji Kongresi Antalya 1-6 Kasım 2008

Tamer Çırak, Muharrem Murat Yıldız, Tayfun Vural, Burcu Aslan, Ahmet Akın, Emir Baki Denkbaş, Gülfem Öner: Fosfomisin yüklü double-J stentlerin hazırlanması ve karakterizasyonu. 20 Ulusal Uroloji Kongresi, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

Yıldız M.M., Results of closure of urethrocutaneous fistulas wıth dura mater., 3 IMORU, 3. International Meeting of Reconstructive Urology, 6-8 Mart 2003, Hamburg, Almanya.

Yıldız M.M., Laser endoureterotomi: ureteropelvik ve ureterovezikal darlıklarda minimal invaziv yöntem;video sunumu 17.Ulusal Üroloji Kongresi , 5-10 Ekim 2002, Antalya.

Yıldız M.M., Dura Mater ile ürethrokutaneöz fistül tamiri sonuçlarımız: yeni bir yöntem 17.Ulusal Üroloji Kongresi , 5-10 Ekim 2002, Antalya.

Yıldız M.M., Tuncay S: Biodegradebıl Prostatik Stent Uygulamasındaki Deneyim- lerimiz. Balkan Askeri Tıp Kongresi,1999, Romanya

Yıldız M.M., Shapiro E., Dayanç M.M., Peker A.F: Fötal Ürethral Parsiyel ve Total Obstruksiyonlarda Mesanede Oluşan Dinamik ve Histolojik Değişiklerin Değerlendirilmesi. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-30 Ekim 1998, Antalya

Tuncay S, Yıldız M.M.: Erişkin Tek Taraflı Palpe Edilemeyen Testis Olgularında Laparoskopinin Değeri. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-30 Ekim 1998, Antalya.

Yıldız M.M., Tuncay S: Biodegradebıl Prostatik Stent Uygulamasındaki Deneyimlerimiz (Ön Rapor) , Ulusal Üroloji Kongresi, 25-30 Ekim 1998, Antalya

Yıldız M.M., Tuncay S: Biodegradebıl Prostatik Stent Uygulamasındaki Deneyim-lerimiz. (Ön Rapor) III.Ulusal Endoüroloji Kongresi.15-17 Mayıs 1998 , Edirne

A.Gökalp, Seçkin B., Kilciler M., Tahmaz L. Öktenli Ç.,Yıldız M.M.,Erduran D.:ESWL'den Sonra Oluşan Hematurinin Faz Kontras Mikroskopi ve Coulter Counter İle Araştırılması, 2. Ulusal Endouroloji ve SWL Kongresi, 17-20 Nisan 1996,Adana-Mersin

Peker A.F., Dayanç M.,Özgök Y.,Yıldız M.M., A.Gökalp, Göktaş Kilciler M., Erduran D.:Benign Prostat Hiperplazisinde Transüretral Prostat Elektrovaporizasyon Uygulaması, 2. Ulusal Endouroloji ve SWL Kongresi, 17-20 Nisan 1996,Adana-Mersin

Yıldız M.M., Dayanç M.M.,.Peker A.F: Fötal Dönem Deneysel Araştırmaları İçin Gebe Koyun Modeli. III.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 1-2 Mayıs 1995, Ankara.

 

Doktora tez özeti 

Üreteral stentlerin kullanımı hastalık tedavi yöntemlerindeki gelişmelere paralel olarak hızla artmaktadır. Yaklaşık bir ile bir buçuk ay hastanın vücudunda kalan stentlerin neden olduğu önemli problemlerin başında infeksiyon ve enkrustasyon gelmektedir. Stent yüzeyinde bakteriler tarafından biyofilm tabakası oluşumu saatler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Enkrustasyon ve bakteri eradikasyonu oral antibiyotiklerle mümkün olamamakta ve bu nedenle stentin çıkarılması gerekmektedir. Bunun önlenmesi amacıyla çeşitli maddeler ile kaplanmış stentler daha önceki çeşitli çalışmalarda kullanılmıştır. Bu çalışmalarda elde edilen bulgular, etken madde içeren özel kaplamalı stentlerin ideal koşullara ulaştığında etkin çözümü sağlayabileceği yönündedir. Çalışma kapsamında bu alanda kullanılabilecek daha etkili ve direnç gelişimini önleyebilen biyouyumlu stent ve antibakteriyel maddeler araştırılarak, bakteriler üzerindeki MİK değerleri ile direnç gelişme oranı düşük, anti adhesiv etkisi ve idrar yollarına spesifitesi yüksek olan, gebelerde kullanma sınıfı B olan, ayrıca diğer organlarda bulunma veya tutulma oranı olmayan fosfomisin kullanılmıştır. Sunulan çalışmada içerisine fosfomisin yüklenmiş poli(laktid-ko-glikolit) ile üzeri kaplanmış stentler ile bu stentlerin plazma polimerizasyon tekniği ile polietilen glikol kaplanmış formları hazırlanmıştır. Bu çalışmada hazırlanan materyallerin in vitro ve in vivo koşullarda morfolojik özellikleri, ilaç salım profilleri, antibakteriyel etkinlikleri ile enkrustasyon oluşumunu önlemedeki etkinlikleri karakterize edilerek klinik uygulamalarda kullanılabilirlikleri tartışılmıştır.

 

Uzmanlık tez özeti

 Fötal dönemde oluşan alt üriner sistem obstrüksiyonlannm meydana getirdiği mesane fonksiyonlarmdaki değişikliklerin dinamic ve morfometrek olarak eş zamanlı araştırılması ve irreversibıl değişikliklerin oluxştuğu zamanın tespit edilmese ile tedavinin fötal dönemde planlanmasına ışık tutmak amacıyla gebeliklerinin ikinci trimestmnda olan 18 koyuna intrauterin girişim ile fötal üriner sistemde parsiyel ve total mesane çıkım obstrüksiyonu oluşturulmuştur.Parsiyel obstrüksiyon da erkek fötusta yalnız penis,dişi fötusta yalnız eksternel üretral mea 3/0 ipek sutür ile ligature edilmiştir. Total obstrüksiyonda bu işlemin yanında urakhus 3/0 ipek ile ligature edilmiştir. Obstrüksiyon sonrası 30, 60, 90 günlerde mesanedeki dinamik ve morfometrik değişikliklerin araştırılması amacıyle fötuslann sakrifıye edilmesi planlanmıştır. 1 8 koyundan iki koyunda postoperatif birinci ve ikinci günde amnion sıvısı kaçağına bağlı olarak eksitus oluşmuştur. Kalan 16 koyunun 9 tanesinde parsiyel 7 tanesinde total obstrüksiyon oluşturulmuştur. Bunların iki tanesi ikiz gebedir. Bir tanesinde her iki yavruda parsiyel obtrüksiyon oluşturulmuş ancak post operatif annede parapleji gelişmiştir ve yedi gün sonra sezeryan uygulanmış ve anne eks olmuştur. Çeşitli zamanlarda dokuz adet düşük olmuş. Ancak yedi koyun 20 günlük dönemi tamamlayabilmiştir. Çalışmamız obstrüksiyonun kısa süreli etkilerini tespit etmek yönünde değiştirilmiştir.Çıkarılan urogenital sistemler Ne\v-york Medical Center'da Prof.Ellen SHAPIRO ekibince incelemeye tabi tutulmuş ve elde edilen sonuçlar kendi çalışmaları ile birleşttirilerek sonuçlar yorumlanmıştır. İnsan konjenital mesane obstrüksiyonu hakkında çok az bilgi mevcuttur. Fötal koyun modelinin yeterliliği bu açıdan tam manasıyla değerlendirilememektedir. Fakat elde edilen sonuçlar prenatal obstrüktif mesane değişiklikleri hakkında klinik çalışmalara yön verecek niteliktedir. Klinik ve fonksiyonel bilgiler değerlendirildiğinde fötal mesanenin büyüme ve gelişiminini düzenlenmesindeki mekanizmanın ortaya konulması ve tanımlanmasında havyan modelinin verdiği bilgilerden yarar sağlanacaktır. Konjenital mesane çıkım obstrüksiyonunun pato fizyolojisini anlamak prognozun tayini ve uygun terapinin daha etkili uygulanmasına yarar sağlıyacaktır.